Hva er bivirkningene ved bruk av Zyx?

Som alle legemidler kan Zyx sugetabletter forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. 

Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):

Lysømfintlighet (utslett, solskader). 

Sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):

Munntørrhet, brennende følelse i munnen. 

Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):

Krampe i strupehodet (laryngospasme), angioødem (hevelse i munn- og halsslimhinner).

Ikke kjent frekvens (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):

Følelse av nummenhet i munnen (oral hypoestesi).

Allergisk reaksjon (overømfintlighet).

Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk sjokk) med tegn som pusteproblemer, brystsmerter eller følelse av tranghet i brystet og/eller svimmelhet, alvorlig kløe eller utslett på huden, hevelse av ansikt, tunge eller svelg. Dette kan være livstruende.

Slutt å ta Zyx sugetabletter og kontakt legen din umiddelbart dersom du får noen av følgende symptomer (angioødem):

 

  • hevelse av ansikt, tunge eller svelg
  • vanskeligheter med å svelge
  • nesleutslett (urticaria) og pusteproblemer.

 

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.